• abana
 • eucontabil
 • eucontabil
 • eucontabil

Servicii

AUDIT

 • audit statutar;
 • audit conform standardelor internaţionale;
 • rapoarte financiare;
 • consultanţă de specialitate.

EXPERTIZĂ CONTABILĂ

 • verificarea documentelor înregistrate în contabilitate;
 • expertize contabile solicitate de persoane juridice;
 • expertiză contabilă judiciară ca mijloc de probă pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei;
 • expertiză contabilă extrajudiciară pentru fundamentarea preliminară a acţiunilor adresate justiţiei, a acţiunilor de contestare a actelor de control administrative;
 • verificarea activităţii administratorilor;
 • întocmirea situaţiilor privind înregistrările şi plăţile impozitelor şi taxelor.

CONTABILITATE

 • înregistrarea în contabilitate a documentelor primare;
 • întocmirea jurnalelor de vânzări şi cumpărări;
 • stabilirea TVA şi întocmirea decontului de TVA;
 • întocmirea registrelor contabile şi a balanţelor de verificare lunare;
 • întocmirea ordinelor de plată pentru datoriile către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale;
 • calcularea obligaţiilor de plată către bugetul de stat (TVA, impozit pe profit, impozit pe dividende, etc.) şi întocmirea ordinelor de plată aferente;
 • întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare, situaţiilor financiare anuale, fişelor fiscale, declaraţiilor fiscale şi a altor documente necesare în relaţia cu administraţiile financiare;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare către alte instituţii;
 • contabilitate financiară şi contabilitate de gestiune;      
 • asistenţă privind organizarea activităţilor de contabilitate primară;
 • contabilitate primara, obţinerea balanţelor de verificare lunare;
 • întocmirea registrelor de contabilitate şi a jurnalelor de contabilitate;
 • întocmirea şi contabilitatea ştatelor de plată, întocmirea ordinelor de plată către bugetul general consolidat, bugetele locale sau altă instituţie a statului;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, CAS, CASS, fondul de şomaj, ITM şi a altor declaraţii fiscale conform legii;
 • analiza situaţiei datoriilor şi creanţelor conform informaţiilor din contabilitate; 
 • asistenţă în relatia cu organele de control ale statului privind situaţia patrimonială reflectată în contabilitate;
 • îndosarierea şi arhivarea dosarelor de contabilitate;
 • întocmirea rapoartelor de contabilitate cerute de managementul firmei;
 • calculul indicatorilor financiari conform informaţiilor furnizate de contabilitate;
 • analiza costurilor;
 • urmarirea clienţilor rău platnici, punctaje privind înregistrarea în contabilitate a datoriilor/creanţelor, înştiinţări de plată, somaţii, la cererea managementului firmei;
 • obţinerea de certificate fiscale de la Administraţia Finanţelor Publice;
 • înregistrarea situaţiilor financiare anuale la Oficiul Registrului Comerţului.

CONSULTANŢĂ CONTABILĂ ŞI FISCALĂ

 • organizarea şi controlul departamentului financiar-contabil;
 • consultanţă pentru efectuarea operaţiunilor de divizare, fuziune, lichidare;
 • consultanţă fiscală privind modul de aplicare a legilor de impozitare;
 • consultanţă privind operaţiunile contabile;
 • consultanţă privind întocmirea ştatelor de plată;
 • elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obţinerea de credite;
 • acordarea de asistenţă privind organizarea circuitului documentelor şi  politicile financiar-contabile;
 • consultanţă privind fiscalitatea la nivelul organizaţiei dvs;
 • consultanţă privind evitarea dublei impuneri a veniturilor;
 • instruirea personalului din departamentul financiar-contabil;
 • analiza, testarea şi evaluarea sistemelor informatice utilzate în activitatea financiar-contabilă;
 • soluţii privind maximizarea profitului şi minimizarea datoriilor către stat;
 • asistenţă în timpul controalelor fiscale;
 • informarea periodică privitoare la schimbările legislative;
 • verificarea modului de calcul a diferitelor impozite şi taxe;
 • cenzorat;
 • efectuarea diferitelor analize şi rapoarte finaciare (indicatori financiari, rentabilitate, lichidităţi, capitaluri etc.).

CONSULTANŢĂ FINANCIARĂ ŞI DE AFACERI

 • asistenţă pentru începerea unei afaceri;
 • întocmirea de planuri de afaceri şi studii de fezabilitate;
 • întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • analiza diferiţilor indicatori economici;
 • instruirea iniţială a personalului din departamentul financiar-contabil;
 • evaluarea afacerii din punctul de vedere al fiscalităţii;
 • recomandări privind politica financiară şi organizarea activităţii financiar-contabile;
 • studierea convenţiilor de evitare a dublei impuneri.

RESURSE UMANE

 • întocmirea ştatelor de plată şi depunerea lor la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM);
 • înregistrarea contractelor de muncă, a deciziilor şi a actelor adiţionale la ITM;
 • înregistrarea societăţii şi a contractelor de munca la ITM;
 • întocmirea contractelor de muncă şi a oricăror modificari contractuale: acte adiţionale, decizii etc. şi înregistrarea acestora;
 • întocmirea, depunerea şi ridicarea cărţilor de muncă de la inspectorii ITM;
 • întocmirea ştatelor de plată, avansuri, lichidări, fluturaşi de salarii etc. cu asigurarea confidenţialităţii;
 • întocmirea fişelor de post;
 • calculul indemnizaţiilor de concedii medicale;
 • întocmirea şi eliberarea a oricărui tip de adeverinţe către salariaţi;
 • administrarea tichetelor de masă;
 • consultanţă în recrutarea şi selecţia de personal;
 • actualizarea electronică a registrului de evidenţă a salariaţilor;
 • consultanţă privind protecţia muncii;
 • întocmirea declaraţiilor aferente salariilor şi depunerea lor la instituţiile abilitate;
 • verificarea cunoştintelor şi instruirea iniţială a personalului din departamentul financiar-contabil;
 • ridicarea şi depunerea carnetelor de muncă.

ALTE SERVICII

 • consultanţă privind interpretarea şi aplicarea normelor juridice de drept comercial, financiar şi administrativ;
 • asistenţă la constituirea de firme noi, acte adiţionale, relaţia cu Registrul Comerţului;
 • întocmirea rapoartelor financiare, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate pentru obţinerea de credite sau finanţări;
 • asistenţă la organizarea departamentului financiar-contabil, a circuitului documentelor, a solutiilor şi sistemelor informatice şi instruirea personalului aferent;
 • informarea periodică privitoare la schimbările legislative care au tangenţă cu mediul economic;
 • Asistenţă pentru începerea unei afaceri:
  • asistenţă privind realizarea unei investiţii în România;
  • realizarea procedurilor de înregistrare fiscală;
  • întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
  • organizarea şi ţinerea contabilităţii.